Постанова КМУ від 30 травня 2018 року № 417 «Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 травня 2018 р. № 417 
Київ

Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням

З метою задоволення потреб сіл, селищ або селищ міського типу у медичних (фармацевтичних) і педагогічних кадрах Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу;

Типову угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу.

 1. Обласним державним адміністраціям забезпечити організацію і проведення конкурсів серед претендентів на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням на умовах, визначених у Порядку, затвердженому цією постановою.
 2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування здійснювати щороку формування прогнозованої потреби у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищі міського типу.
 3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2019 року.

Прем’єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 травня 2018 р. № 417

ПОРЯДОК 
реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу

Загальна частина

 1. Цей Порядок визначає механізм реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням шляхом:

визначення прогнозованої потреби у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищі міського типу з урахуванням можливостей забезпечення таких фахівців відповідно до законодавства безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм;

здійснення відбору осіб, які претендують на укладення угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу (далі – угода), з метою відпрацювання у державних або комунальних закладах (відповідно) охорони здоров’я або освіти;

відпрацювання випускників закладів вищої медичної і педагогічної освіти або відшкодування коштів за навчання.

 1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) заклад вищої медичної освіти – заклад вищої, фахової передвищої освіти, що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань 22 “Охорона здоров’я”, що визначені переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1147) (далі – перелік);

2) заклад вищої педагогічної освіти – заклад вищої, фахової передвищої освіти, що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка”, що визначені переліком;

3) відпрацювання випускників закладів вищої медичної і педагогічної освіти у сільській місцевості або селищі міського типу – робота за трудовим договором на строк не менш як три роки згідно із законодавством про працю в державних і комунальних закладах охорони здоров’я або закладах освіти, що розташовані у сільській місцевості або селищі міського типу, на підставі укладеної угоди, яка дає право на першочергове зарахування до закладу вищої медичної або педагогічної освіти на навчання за денною формою на місця державного (регіонального) замовлення на основі повної загальної середньої освіти або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, а саме:

за педагогічними спеціальностями – на посадах педагогічних працівників у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених структурними підрозділами обласних держадміністрацій з питань освіти;

за медичними (фармацевтичними) спеціальностями – на посадах молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою або лікарів (провізорів) у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, визначених структурними підрозділами обласних держадміністрацій з питань охорони здоров’я;

4) прогнозована потреба – потреба у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей на середньостроковий та на більш тривалий період залежно від строку підготовки здобувача відповідного ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), встановленого Законом України “Про вищу освіту” та стандартами вищої освіти, включаючи для медичних і фармацевтичних спеціальностей тривалість навчання в інтернатурі;

5) роботодавець – державний або комунальний заклад охорони здоров’я, дошкільної, загальної середньої, позашкільної або професійної (професійно-технічної) освіти, що розташований у сільській місцевості або селищі міського типу.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про вищу освіту”“Про освіту”“Про місцеве самоврядування в Україні”“Про місцеві державні адміністрації”“Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”.

Визначення прогнозованої потреби у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищі міського типу з урахуванням можливостей забезпечення їх безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм

 1. Прогнозована потреба у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей у певній сільській місцевості або селищі міського типу визначається виконавчими органами сільських, селищних, міських рад у розрізі населених пунктів, роботодавців, ступенів вищої освіти (освітньо-кваліфікаційних рівнів), спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій) медичних (фармацевтичних) і педагогічних працівників, строків підготовки фахівців з урахуванням обґрунтованих перспективних потреб та можливостей забезпечення таких фахівців безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм.

Інформація для узагальнення подається щороку до 1 лютого органами місцевого самоврядування обласним держадміністраціям за встановленими ними формами і повинна містити такі дані:

повне найменування сільської, селищної, міської ради;

назва села, селища або селища міського типу;

повне найменування роботодавців, що гарантують працевлаштування майбутнім випускникам закладів вищої медичної і педагогічної освіти на умовах, визначених цим Порядком;

ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень), якого повинна набути після закінчення закладу вищої освіти особа, з якою передбачається укласти угоду на умовах, визначених цим Порядком. Потреба у відповідних фахівцях визначається в межах кожного ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня);

найменування спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації);

строк підготовки фахівця з вищою освітою (в межах прогнозованої потреби);

рішення виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо взяття на себе зобов’язань стосовно забезпечення фахівця з вищою освітою на строк не менше ніж три роки безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм.

Інформація органів місцевого самоврядування щодо прогнозованих потреб у фахівцях з вищою освітою та можливостей забезпечення таких фахівців безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм повинна бути достовірною.

Відбір осіб для укладення угоди

 1. У разі наявності визначеної прогнозованої потреби у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей у сільській місцевості або селищі міського типу обласні держадміністрації щороку до 1 березня оголошують конкурси на укладення угод (далі – конкурси), затверджують і оприлюднюють порядок та умови їх проведення.
 2. Конкурси проводяться структурними підрозділами обласних держадміністрацій, до повноважень яких належать питання охорони здоров’я та освіти (далі – організатори конкурсу), з урахуванням таких позицій:

1) на місця, де передбачений строк підготовки фахівців відповідає строку, визначеному у прогнозованій потребі, конкурс проводиться серед осіб з повною загальною середньою освітою або випускників закладів загальної середньої освіти поточного року, а переможцям конкурсу надається право першочергового зарахування на місця державного (регіонального) замовлення.

На місця, де передбачений строк підготовки фахівців за медичними (фармацевтичними) і педагогічними спеціальностями відповідає строку, визначеному у середньостроковій потребі, конкурс проводиться серед осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і планують продовження навчання за умови можливості його закінчення у передбачений строк;

2) перевага під час проведення конкурсу надається особам, що претендують на вступ до закладів вищої медичної і педагогічної освіти, які на законних підставах проживають у населеному пункті, в якому розташований роботодавець, або в іншому найближчому населеному пункті (у сільській місцевості або селищі міського типу);

3) результати конкурсу оголошуються організаторами конкурсу не пізніше 30 квітня;

4) до 30 травня переможці конкурсу підписують угоду з організатором конкурсу. Переможець конкурсу зобов’язується здобути вищу освіту за відповідною спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією) та ступенем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем), після закінчення навчання укласти з роботодавцем трудовий договір та відпрацювати у нього не менше трьох років.

Якщо переможець конкурсу є неповнолітньою особою, зазначена угода укладається з його батьками або законними представниками. Після досягнення переможцем повноліття угода повинна бути з ним переукладена. У разі коли протягом п’яти місяців з дня досягнення повноліття угоду з переможцем не переукладено, вона вважається такою, що втратила силу, а переможець втрачає право на навчання на місці державного або регіонального замовлення незалежно від його конкурсного балу під час вступу до закладу вищої медичної або педагогічної освіти.

 1. Угода набирає чинності з дня її підписання, а переможець отримує право на першочергове зарахування до закладу вищої медичної і педагогічної освіти на навчання за державним або регіональним замовленням згідно з умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти, що затверджуються МОН.

Угода втрачає силу в разі, коли відповідно до умов прийому на навчання до закладів вищої освіти переможця не зараховано до закладу вищої медичної або педагогічної освіти на місце державного або регіонального замовлення у рік укладення угоди.

Відпрацювання випускниками закладів вищої медичної і педагогічної освіти або відшкодування коштів за навчання

 1. Випускник закладу вищої медичної і педагогічної освіти, який уклав угоду (далі – випускник) повинен у місячний строк після закінчення навчання у закладі вищої освіти прибути до роботодавця та укласти трудовий договір про відпрацювання на умовах, визначених в угоді.
 2. Роботодавці протягом десяти робочих днів повідомляють структурним підрозділам обласних держадміністрацій, до повноважень яких належать питання охорони здоров’я та освіти у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, про укладення трудового договору. Зазначені структурні підрозділи здійснюють моніторинг та контроль відпрацювання випускниками протягом трьох років відповідно до трудового договору, а також вживають необхідних заходів у разі відмови випускника відшкодувати кошти відповідно до пункту 9 цього Порядку.
 3. У разі відмови випускника укласти трудовий договір і розпочати роботу, його звільнення за угодою сторін, з ініціативи роботодавця (крім випадків, передбачених пунктом 1частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України), або з ініціативи працівника протягом трьох років від початку роботи в закладі освіти чи охорони здоров’я такий випускник або працівник зобов’язаний в установленому законодавством порядку відшкодувати до державного або місцевого бюджету кошти, витрачені на оплату послуг з його підготовки закладом вищої освіти.

Розмір коштів, що підлягають відшкодуванню, визначається як сума показників “середня вартість навчання за рахунок загального фонду державного або місцевого бюджету одного здобувача вищої освіти” за кожний навчальний рік випускника згідно з інформацією про виконання паспорта бюджетної програми головного розпорядника коштів, до сфери управління якого належав заклад вищої освіти протягом періоду навчання в ньому випускника.

При цьому за кожний повний календарний рік зазначений показник враховується у розмірі 100 відсотків, за перший семестр першого року навчання та останній семестр останнього року навчання – у розмірі 50 відсотків.

Документ, що підтверджує повне відшкодування коштів до державного або місцевого бюджету в установленому розмірі, подається до структурного підрозділу обласної держадміністрації, до повноважень якого належать питання охорони здоров’я або освіти у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня здійснення такого відшкодування.

 1. Спори, що виникають у разі порушення угоди, розглядаються у порядку, встановленому законодавством.
 2. Право на відстрочення виконання зобов’язань щодо відпрацювання мають випускники з числа:

призваних на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань, військову службу за контрактом. Після закінчення служби випускник повинен у місячний строк прибути до роботодавця та укласти трудовий договір про відпрацювання на умовах, визначених в угоді;

вагітних; осіб, які мають дитину віком до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку); одиноких матерів або батьків, які мають дитину з інвалідністю.

 1. Право на звільнення від зобов’язання щодо відпрацювання мають випускники:

які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період та отримали посвідчення учасника бойових дій;

яким після підписання угоди встановлена інвалідність I або II групи або інвалідність I або II групи встановлена дружині (чоловікові) випускника.

У разі коли умови угод, укладених до шлюбу чоловіком і дружиною, не передбачають направлення їх до одного населеного пункту, їх місце роботи визначається за домовленістю з роботодавцями. Якщо при цьому сторони не дійшли згоди, одному з подружжя надається право розірвання угоди в односторонньому порядку.

 1. Роботодавець зобов’язаний забезпечити випускника роботою на посаді за штатним розписом.

У разі виробничої необхідності на строк до укладення трудового договору з випускником на таку посаду може бути тимчасово прийнятий інший працівник.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 травня 2018 р. № 417

ТИПОВА УГОДА 
про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу