Регіональна  програма «Репродуктивне та статеве здоров’я населення Донецької області  на період з 2018 по 2022 рік»

 Сталий розвиток суспільства будь-якої країни значною мірою залежить від демографічних перспектив, які визначаються здатністю населення до простого відтворення або заміщення чисельності покоління батьків чисельністю покоління дітей. Стійка тенденція скорочення чисельності населення регіону внаслідок зниження рівня народжуваності та підвищення загальної смертності ставить під загрозу майбутнє. У Донецькій області, як і в цілому по Україні, протягом останнього десятиріччя відбувається суттєве скорочення середньої очікуваної тривалості життя у зв’язку з погіршенням стану здоров’я. Зазначене негативно впливає на розвиток продуктивних сил, рівень добробуту людей та економічну ситуацію в регіоні. Особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров’я населення, яке є невід’ємною складовою здоров’я нації в цілому і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства. Низький рівень народжуваності та високий рівень загальної смертності населення виводять проблему репродуктивного здоров’я і тривалості життя в ранг загальнонаціональних.

Президент України визначив охорону здоров’я в цілому та охорону здоров’я матері та дитини, зокрема, одним з пріоритетних напрямків державної політики. У зв’язку з тим, що материнська та малюкова смертність вважаються одним з найчутливіших барометрів соціально-економічного благополуччя країни, їх виділяють із проблеми смертності. Кожен випадок малюкових та материнських репродуктивних втрат спричиняє для держави і суспільства в цілому непрожите і «неопрацьоване» життя. Здоров’я  населення  – це  індикатор соціально-культурного розвитку суспільства та якості життя. Пріоритетним напрямом в системі охорони здоров’я, не зважаючи на всі військові події в регіоні, повинна залишатися охорона материнства та дитинства. На теперішній час ця категорія населення продовжує залишатися вкрай незахищеною. Регіон відрізняється високою щільністю населення, підвищеною техногенною небезпекою, складними екологічними умовами. Все це обумовлювало високі показники смертності в регіоні, в тому числі материнської та малюкової, в порівнянні з загальнодержавними.

Затвердження в 2007 році розпорядженням голови  облдержадміністрації   від 17.12.2007     № 791  завдань та заходів щодо виконання в Донецькій області Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року сприяло поліпшенню стану здоров’я матерів та дітей, зниженню показника малюкової смертності з 14, 2 на 1000 народжених живими у 2007 році до 9,2 на у 2014 (на 34%), материнської смертності з 17,6 на 100 тис. новонароджених у 2007 році до 13,0 у 2014 році (на 26%), рівня штучного переривання вагітності з 19,5 на 1000 жінок фертильного віку до 14,5 відповідно (на 25%). Умови, в яких опинилась Донецька область з 2014 року, призвели до руйнування цілісності системи охорони здоров’я.

Закінчення дії Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» в 2015 році та несприятливі події в регіоні негативно вплинули на функціонування служби охорони материнства та дитинства та на показники роботи служби. Потребують розв’язання проблеми невиношування вагітності та безпліддя, що є наслідками не тільки небезпечної статевої поведінки і причиною значних репродуктивних втрат, а й вираженої соціальної напруги. Такий стан справ зумовлює з одного боку перегляд  звичної системи організації надання медичної допомоги дітям та матерям, необхідність подальшого здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення репродуктивного здоров’я населення, та потребує прийняття регіональної програми «Репродуктивне та статеве здоров’я населення Донецької області на період з 2018 до 2022 року».

Мета та основні завдання Програми

 

Мета Програми – поліпшення репродуктивного здоров’я населення Донецької області  як важливої складової загального здоров’я, що значно впливає на демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного розвитку країни в цілому.

Основними завданнями Програми є:

1.Створення умов безпечного материнства.
2.Формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді.
3.Удосконалення системи планування сім’ї.
4.Збереження репродуктивного та статевого здоров’я населення.

Пріоритетні напрями виконання Програми

 

Соціально-економічна сфера:

 

 1.  Декларування      сімейних    цінностей,    забезпечення       медико  – соціальної підтримки  молодої  сім’ї.
 2.   Охорона   здоров’я   соціально  незахищених   верств   населення.
 3.   Пропагування,    формування   і  заохочення  до    здорового   способу життя, відповідального батьківства та безпечного материнства.
 1.  Інформування   населення    з   питань  відповідального  ставлення до охорони особистого здоров’я, статевої поведінки.
 2. Проведення просвітницьких    заходів    з    питань   охорони   здоров’я, пропагування      здорового   способу      життя,     планування  сім’ї,     зміцнення репродуктивного здоров’я населення, охорони материнства, а також профілактики онкологічних захворювань.

Медична сфера:

 

 1. Забезпечення посилення     профілактичної  спрямованості   медичних послуг щодо збереження репродуктивного здоров’я для кожної цільової групи.
 2.  Впровадження     стратегії     надання     послуг     щодо       збереження репродуктивного   та     статевого   здоров’я    лікарями    загальної практики та сімейними лікарями; забезпечення   надання високоякісної медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров’я та планування сім’ї відповідно до протоколів іі надання.
 3.  Забезпечення рівних для чоловіків та жінок умов надання послуг щодо збереження репродуктивного здоров’я.
 4. Розширення доступу до медичних послуг підлітків, а також сільського населення.
 5. Розроблення   та    впровадження    новітніх    технологій     у      сфері репродуктивного здоров’я    на   основі висновків науково-доказової медицини.
 6.   Поліпшення матеріально-технічного  забезпечення   закладів охорони здоров’я, в яких надається медична допомога дітям та матерям.
 7.  Подальше    удосконалення   та  оптимізація системи планування сім’ї.
 8.   Забезпечення    населення     засобами    запобігання   не    планованої  вагітності.
 9.    Вдосконалення    системи    підготовки     сімейних   лікарів  і  лікарів загальної    практики   з    питань   репродуктивного   та   статевого      здоров’я, планування сім’ї.
 10.    Підвищення    рівня   професійної    підготовки фахівців, які надають медичну допомогу у сфері репродуктивного та статевого здоров’я.

 

Фінансове забезпечення Програми

 

Матеріально – технічні та людські ресурси для реалізації Програми визначаються реальними вимогами щодо впровадження на території області Рішення Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я «Про рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на тему: «Про виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період д 2015 року та заходи, що вживаються МОЗ України з метою забезпечення охорони здоров’я населення» від 07 грудня 2016 року  № 04-25/04-53 відповідно до чинного законодавства України.

Конкретні обсяги фінансування заходів Програми встановлюються відповідними бюджетами.

Виконання Програми здійснюється у межах реальних фінансових можливостей  державного,  обласного  бюджетів  та  бюджетів  міст,  районів,

об’єднаних територіальних громад, інших джерел на відповідний рік, з урахуванням економічної ефективності видатків бюджетів.

Моніторинг і контроль за виконанням Програми

 

Загальний моніторинг і контроль за реалізацією Програми здійснює облдержадміністрація, поточну координацію – департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.

Для визначення необхідності коригування Програми щорічно проводиться аналіз ефективності дії програми, виходячи з фактичних показників моніторингу.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством України.

Очікувані результати

 

Виконання Програми дасть змогу знизити рівень:

– материнської смертності на 20%;
–  анемії серед вагітних на 45%;
–  малюкової смертності на 20%;
–  гемолітичної хвороби новонароджених на 20%;
–  підліткової вагітності на 20%;
–  запальних захворювань статевих органів у підлітків 15-17 років на 20%;
– штучного переривання вагітності  серед  підлітків 15-17 років  на  20%;
– штучного  переривання  вагітності  серед  жінок  фертильного  віку   на 20%;
– захворюваності на інфекції, що передаються статевим шляхом, на 30%;
– захворюваності на рак шийки матки на 20%;
– онкологічної захворюваності молочної залози на 10%;

– смертності новонароджених від синдрому дихальних розладів на 20%;
–  збільшити кількість дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні до 6 місяців, до 60%;
– забезпечити антенатальним доглядом 98% вагітних;

– довести рівень впровадження в амбулаторно-поліклінічних педіатричних закладах системи надання послуг “Клініка дружня до молоді” до 90%;

– підвищити рівень використання сучасних засобів запобігання непланованій вагітності на 20%.

 

 

Завдання та заходи

щодо виконання Регіональної Програми

 «Репродуктивне та статеве здоров’я населення Донецької області

на період з 2018 по 2022 рік»

 

Завдання Найменування заходу Джерело фінансування Термін виконання Відповідальні за виконання
1.                  Зниження показника материнської смертності на 10% 1.1.Вдосконалення роботи перинатальних центрів ІІ рівня шляхом організації роботи відділень акушерської реанімації, відділень реанімації новонароджених, відділень лікування виходжування недоношених та захворілих новонароджених (мм. Маріуполь, Покровськ) обласний,

бюджет міст обласного значення

 

2018 рік

 

 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчі органи Маріупольської та Покровської міських рад
1.2.Забезпечення акушерських стаціонарів препаратами для надання невідкладної медичної допомоги у разі кровотеч та інших невідкладних станів. державний, обласний,

бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ

 

 

Щорічно

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
1.3.Забезпечення акушерських стаціонарів медичним обладнанням: апарати УЗД, кардіомонітори, апарати штучної вентиляції легень, пульсоксиметри, монітори пацієнтів, лабораторне обладнання – з метою виконання клінічних протоколів із сучасних перинатальних технологій відповідно до вимог профільних наказів Міністерства охорони здоров’я України державний, обласний,

бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ

 

2018 –

2020 роки

 

 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
1.4.Відкриття перинатального центру ІІ рівня на базі акушерських та неонатологічних відділень комунальної медичної установи «Міська лікарня № 1» м. Краматорська Бюджет міста обласного значення  

2019 рік

 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчий орган Краматорської міської ради.
1.5.Забезпечення жінок фертильного віку, вагітність та пологи у яких загрожують здоров’ю та життю, засобами контрацепції. державний, обласний,

бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ

 

Щорічно

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
1.6.Забезпечення акушерських стаціонарів витратними матеріалами (в т.ч. одноразовими вакуум-екстракторами) для впровадження сучасних перинатальних технологій бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ  

Щорічно

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
1.7. Створення та впровадження електронної бази спостереження за вагітними, впровадження системи «телемедицини» в родопомічних стаціонарах. бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ, інші джерела фінансування  

2018-2020 роки

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
1.8. Проведення ремонтно-реконструкційних робіт в акушерських стаціонарах з метою ефективного впровадження сучасних перинатальних технологій: створення індивідуальних та сімейних пологових залів, палат післяпологового перебування сімейного типу(мм. Слов’янськ, Лиман, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Волноваха, Краматорськ) бюджети міст обласного значення та ОТГ  

2019-2022 роки

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
1.9. Створення виїзної спеціалізованої бригади акушерської допомоги у складі Обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф. обласний 2018 рік Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
1.10. Забезпечення вагітних лікарськими засобами для лікування тяжких форм анемії. бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ  

Щорічно

Виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
1.11. Створення симуляційного тренінгового центру на базі перинатального центру ІІ рівня м. Маріуполя для лікарів акушерів-гінекологів, неонатологів, середнього медичного персоналу, які працюють в акушерських стаціонарах. обласний, інші джерела фінансування  

2018 рік

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
1.12. Створення реєстру сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують соціального супроводу. бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ 2018 рік Виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
1.13. Забезпечення інсуліновими помпами (обладнанням) вагітних з діабетом та тест системами (виробами) для контролю за рівнем глікемії. бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ  

Щорічно

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
1.14. Запровадження нових підходів щодо застосування кровозберігаючих технологій в акушерських стаціонарах. бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ  

2019-2020 роки

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
1.15. Забезпечення спеціалізованими автомобілями екстреної медичної допомоги типу «С» – акушерської реанімації, оснащених з урахуванням регіональних інфраструктурних особливостей для оперативного транспортування вагітних жінок та новонароджених до профільних закладів охорони здоров’я третинного рівня. державний

 

 

 

2020 рік

 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
2.                  Зниження показника малюкової та перинатальної смертності на 10% 2.1.Відкриття відділень виходжування захворілих та недоношених новонароджених (другого етапу) в перинатальному центрі ІІ рівня м. Маріуполь та перинатальному центрі ІІ рівня м. Покровськ обласний,

бюджет міста обласного значення

 

2018 рік

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,

виконавчі органи м

Маріупольської та  Покровської міських рад

2.2. Забезпечення родопомічних закладів, відділень реанімації та інтенсивної терапії новонароджених лікарськими засобами для лікування дихальних розладів державний,

обласний,

бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ

 

 

 

Щорічно

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
2.3. Забезпечення родопомічних закладів та відділень патології новонароджених дитячих лікарень вітаміном К для профілактики геморагічного синдрому у новонароджених бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ  

Щорічно

 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
2.4.Оснащення неонатологічних відділень апаратурою для виходжування немовлят, слідкуючою апаратурою (у т.ч. для глибоко недоношених новонароджених), пульсоксиметрами, інфузоматами та інші. державний,

обласний,

бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ

 

 

2018-2022 роки

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
2.5. Забезпеченя неонатологічних відділень сучасним обладнанням відповідно до табеля оснащення: апаратами УЗД, рентген апаратами, кардіомоніторами, апаратами штучного дихання та вентиляції легень, апаратами для неінвазивної  вентиляції легень СРАР, інкубаторами, аналізаторами для визначення кислотно-лужного стану крові та електролітів, приладами для аудіометрії та офтальмоскопії, інфузоматами, приладами для транскутанного визначення білірубіну, сучасними системами фототерапії тощо. державний, бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ 2018-2022 роки Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
2.6. Забезпечення сервісного обслуговування медичного обладнання неонатологічних відділень. бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ  

Щорічно

Виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
2.7. Забезпечення неонатологічних відділень розхідними матеріалами (інтубаційними трубками, назальними канюлями, центральними внутрішньовенними лініями та периферичними катетерами, шлунковими зондами та катетерами для відсмоктування), датчиками пульсоксиметрів, температурними датчиками (ректальними та нашкірними) та пристроями їх фіксації. бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ  

Щорічно

Виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
2.8.  Запровадження аудиту та подальшу підтримку грудного вигодовування на всіх рівнях надання медичної допомоги відповідно до розширеної ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ  «Лікарня, доброзичлива до дитини». бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ, інші джерела фінансування  

2018-2021 роки

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
2.9. Забезпечення неонатологічних відділень антирезусним імуноглобуліном для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених. державний,

бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ

 

Щорічно

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
2.10. Забезпечення акушерських стаціонарів вакцинами БЦЖ та  імунобіологічними препаратами для профілактики гепатиту В. державний, бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ  

Щорічно

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
2.11. Проведення тренінгів та семінарів для лікарів-неонатологів з питань надання медичної допомоги при невідкладних станах, виходжування глибоко недоношених та інші. інші джерела фінансування Щорічно Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
2.12. Створення виїзної спеціалізованої консультативної неонатологічної бригади у складі Обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф для південних районів Донецької області обласний  

2018 рік

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
2.13. Забезпечення акушерських відділень препаратом кофеїну цитрат для профілактики та лікування апное у недоношених новонароджених бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ  

Щорічно

Виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
2.14. Забезпечення закупівлі тест-систем для обстеження вагітних та подружні пари на ТОRСН-інфекції бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ Щорічно

 

Виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
2.15. Створення «вікон життя» на базі дитячих закладів охорони здоров’я в мм. Бахмут, Слов’янськ, Покровськ бюджети міст обласного значення, інші джерела фінансування  

2018-2022 роки

Виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
2.16. Дооснащення лабораторій реактивами та витратними матеріалами для виявлення внутрішньоутробних інфекцій. бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ, інші джерела фінансування  

2018-2022 роки

Виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
2.17   Створення та забезпечення роботи кабінетів катамнестичного спостереження для обліку та довготривалого спостереження передчасно народжених дітей та дітей з іншою патологією в перинатальних центрах мм. Маріуполь, Покровськ та  ДТМО                 м. Краматорськ. Обласний,

бюджети міст обласного значення

 

 

2019 рік

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,  виконавчі органи Маріупольської, Покровської, Краматорської місцевих рад
3.                  Зниження рівня штучного переривання вагітності на 10% 3.1.             Створення Обласного центру планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я на базі Обласної лікарні інтенсивного лікування    м. Маріуполь обласний, інші джерела фінансування  

2018 рік

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,
3.2.            Удосконалення роботи кабінетів (прийомів) планування сім’ї в жіночих консультаціях, забезпечення витратними та методичними, інформаційно-просвітницькими матеріалами, комп’ютерами та інші. бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ, інші джерела фінансування  

Щорічно

Виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
3.3.            Забезпечення засобами контрацепції жінок фертильного віку з груп соціального ризику, малозабезпечених жінок та дівчат-підлітків державний,

бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ, інші джерела фінансування

 

Щорічно

Виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації

 

3.4.            Забезпечення виступів в засобах масової інформації з питань планування сім’ї та збереження репродуктивного та статевого здоров’я бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ, інші джерела фінансування  

Щорічно

Виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
3.5. Забезпечення профільних стаціонарів препаратами для проведення процедури медикаментозного переривання вагітності за медичними показами у ІІ триместрі. бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ  

Щорічно

Виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
3.6. Забезпечення доступу уразливих та соціально незахищених груп населення до базового пакету медичних послуг з  репродуктивного здоров’я та планування сім’ї на кожному рівні надання медичної допомоги. не потребує фінансування  

Щорічно

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
4.                  Доведення рівня акредитації акушерських та дитячих стаціонарів на звання «Доброзичлива до дитини» до 100% 4.1.            Створення на базі перинатального центру ІІ рівня                 м. Маріуполь «Регіонального методично-організаційного центру підтримки грудного вигодовування» обласний бюджет, інші джерела фінансування 2018 рік Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
4.2.            Проведення тренінгів для співробітників закладів охорони здоров’я, де надається медична допомога дітям та матерям, з питань впровадження програми підтримки грудного вигодовування, з залученням міжнародних тренерів бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ, інші джерела фінансування Щорічно Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
5.                  Зниження рівня захворюваності та смертності від раку шийки матки на 10% 5.1. Створення Обласного центру з питань діагностики та лікування фонових захворювань шийки матки на базі Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполь обласний, інші джерела фінансування 2019 рік Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
5.2. Забезпечення проведення вакцинації жіночого населення віком від 9 до 29 років проти вірусу папіломи людини. бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ, інші джерела фінансування Щорічно Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
5.3. Подальше впровадження принципів скринінгу на виявлення фонових захворювань та рак шийки матки відповідно до клінічних протоколів та настанов. інші джерела фінансування Щорічно Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, управління та відділи охорони здоров’я міських рад, райдержадміністрацій, ОТГ
5.4. Закупівля кольпоскопів для закладів охорони здоров’я з метою раннього виявлення раку шийки матки, витратних матеріалів бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ, інші джерела фінансування 2018-2022 роки Виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
6.                  Зниження онкологічної захворюваності  молочної залози на 10% 6.1.             Забезпечення закладів охорони здоров’я мамографами для проведення ранньої діагностики онкологічних захворювань молочної залози відповідно до клінічних протоколів та галузевих наказів Міністерства охорони здоров’я України. бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ, інші джерела фінансування 2018-2022 роки Управління та відділи охорони здоров’я міських рад, райдержадміністрацій, ОТГ
6.2.            Впровадження соціальної реклами, розробка інформаційного матеріалу з питань профілактики онкологічних захворювань молочної залози, принципам самообстеження, ранньої діагностики захворювань молочної залози. бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ, інші джерела фінансування Щорічно Виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
  6.3. Забезпечення впровадження програм профілактики та скринінгу раку молочної залози та раку шийки матки на рівні первинної ланки надання медико-санітарної допомоги. бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ, інші джерела фінансування Щорічно Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
7.                  Підвищення рівня обізнаності населення з питань збереження репродуктивного та статевого здоров’я, гендерного рівенству тощо 7.1. Відкриття клінік (кабінетів), дружніх до молоді в                     мм. Маріуполь, Селидове, Лиман та поліпшення матеріально-технічного забезпечення створених кабінетів в закладах охорони здоров’я бюджети міст обласного значення, районів та ОТГ, інші джерела фінансування 2018-2022 роки Виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
7.2. Запровадження соціальної реклами та інформаційних виступів в засобах масової інформації, в тому числі на регіональному телебаченні, з питань здорового способу життя, збереження репродуктивного та статевого здоров’я, профілактики ВІЛ/СНІД у, інфекцій, які передаються статевим шляхом, розробка та розповсюдження друкованих матеріалів з означених питань. бюджети міст обласного значення,  ОТГ, інші джерела фінансування Щорічно Виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
7.3.Вровадження в закладах освіти тематичних лекцій, виступів, створення скриньок запитань-відповідей з питань збереження репродуктивного та статевого здоров’я не потребує фінансування

 

Щорічно Виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації
7.4. Створення кабінетів «Довіри» для допомоги постраждалим жінкам від насильства в закладах медичної допомоги                    мм. Маріуполь, Краматорськ, Волноваха, Покровськ, Бахмут. бюджети міст обласного значення,  інші джерела фінансування 2018 рік Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад ОТГ, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрації

Завантажити  Розпорядження голови облдержадміністрації  від 02.03.2018 № 293/5-18 “Про затвердження Регіональної  програми “”Репродуктивне та статеве здоров’я населення Донецької області” на 2018 – 2022 рік”