Порядок надання платних послуг Державною установою «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

 

І. Загальні положення

 1. Порядок надання платних послуг Державною установою «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (надалі – Порядок) розроблений відповідно до Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих навчальних закладах», Статуту Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»  (надалі – Центр), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.04.2019 № 852.
 2. Цей Порядок встановлює механізм надання платних послуг Центром юридичним та фізичним особам (далі – замовник) та визначення їх вартості.
 3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
 •    замовник – фізична особа, юридична особа чи фізична особа – підприємець, яка на підставі договору (письмової заяви, звернення тощо) замовляє платну послугу в Центрі для себе або іншої особи, беручі фінансові зобов’язання щодо її оплати з послідуючим підтвердженням розрахунковим документом (касовий чек, платіжне доручення, квитанція тощо), що засвідчує вартість понесених у зв’язку з наданням платних послуг витрат;
 •   послуга – термін вживається у значенні, визначеному Законом України «Про захист прав споживачів».
 1. Центр зобов’язаний:
 • безкоштовно надавати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати;
 • оприлюднювати інформацію про вартість послуг, яка діє на дату надання послуги, із застосуванням інформаційних засобів (реклама, інформаційна дошка тощо).

ІІ. Організація надання платних послуг

 1. Платні послуги надаються:
 •  за письмовою заявою замовника, в якій зазначаються вид платної послуги згідно з Переліком платних послуг Центру, що зазначені у додатку, а також: для фізичних осіб – прізвище, ім’я по батькові, місце проживання; для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – найменування особи та її місцезнаходження;
 •  відповідно до договору, розрахункового документа (касовий чек, квитанція тощо), що засвідчує вартість понесених у зв’язку з наданням платної послуги витрат;
 •  за фактом оплати надання платної послуги.
 1. Оплата послуг може здійснюватися в безготівковій формі шляхом попередньої оплати через банк. Підтвердженням оплати є платіжний документ (квитанція, платіжне доручення) з відміткою банку.
 2. Центр веде облік наданих платних послуг.

Повернення коштів за ненадані платні послуги здійснюється на підставі заяви замовника та пред’явленого платіжного документа (квитанція, платіжне доручення тощо).

Кошти, що надійшли від надання платних послуг, зараховуються на

спеціальний реєстраційний рахунок, призначений для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ, відкритий в органах Державної казначейської служби України, які є розпорядниками коштів державного бюджету, та використовуються відповідно до бюджетного законодавства.

Матеріальні цінності, майно Центру, придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних послуг, належать Центру на правах, визначених чинним законодавством, та використовуються ним для виконання своїх цілей і завдань, визначених Статутом.

 1. Організація надання платних послуг покладається на фахівців Центру та відокремлених структурних підрозділів (філій).

Керівник Центру, профільні заступники та керівники філій Центру, візуючи письмову заяву замовника, своєю резолюцією визначають відповідальних за організацію та надання послуг, які приймають роботи до виконання або надають аргументовану відмову про неможливість виконання послуг.

У випадку прийняття заяви до виконання та укладення договору із замовником складається договір про надання платних послуг. Усі договори після погодження реєструються у журналі договорів. По факту виконання замовлених послуг виконавцями складається Акт прийому-передачі виконаних  робіт (наданих послуг), підписання якого між Центром та замовником є фактом підтвердження виконання послуг у повному обсязі та відсутності претензій.

Договори, рахунки, акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) зберігаються у відповідальної особи за платні послуги у відділі бухгалтерського обліку Центру або спеціалізованих відділеннях відокремлених структурних підрозділів (філій).

 1. Загальна вартість договору формується на підставі вартості всіх наданих у рамках цього договору платних послуг та встановлюється відповідно до тарифів, зазначених у додатку до цього Порядку.

 

ІІІ. Визначення вартості платних послуг

 1. Встановлення вартості послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням, включно зі сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів), відповідно до Податкового кодексу України та з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
 2. Зміна вартості платної послуги може здійснюватись у зв’язку із зміною умов її надання, економічних чинників, що не залежать від господарської діяльності Центру.
 3. Вартість платних послуг визначається окремо за кожним видом послуг Центру та встановлюється у національній валюті.

Складовими вартості платної послуги є прямі та непрямі витрати.

Прямі витрати – це витрати, які безпосередньо пов’язані з наданням послуги і можуть бути віднесені на конкретний вид послуги.

При калькуляції виділено наступні статті прямих витрат:

 • витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо надають послуги;
 • нарахування на оплату праці відповідно до законодавства (єдиний соціальний внесок);
 • вартість витратних матеріалів, медикаментів тощо, які використовуються при наданні конкретної послуги.

Непрямі (накладні) витрати – це витрати, пов’язані з виконанням кількох видів послуг, з діяльністю Центру в цілому та не підлягають прямим безпосереднім обчисленням. До них належать:

 • оплата праці з нарахуваннями на оплату праці відповідно до законодавства адміністративного, технічного та іншого персоналу, які забезпечують діяльність Центру в цілому;
 • матеріальні витрати, що використовуються в процесі господарської діяльності Центру, у т.ч. на придбання матеріалів, інвентарю, інструментів, палива, запасних частин, витратних матеріалів до комп’ютерної оргтехніки, канцелярських товарів, бланків та іншої документації, миючих засобів тощо;
 • витрати з технічного огляду, обслуговування та проведення поточного ремонту обладнання, техніки та інвентарю;
 • забезпечення правил техніки безпеки праці;
 • витрати на послуги з охорони;
 • витрати на встановлення та обслуговування пожежної сигналізації;
 • витрати на комунальні послуги та енергоносії;
 • витрати на юридичні та інформаційні послуги;
 • витрати на оплату послуг зв’язку;
 • витрати на службові відрядження в межах норм, передбачених законодавством;
 • інші витрати, які не можна віднести до прямих тощо.

Витрати на розвиток матеріально-технічної бази, на оновлення основних засобів враховуються у розмірі 10% у межах вартості послуги, встановленої відповідно до цього Порядку, з урахуванням положень цього розділу.

До ціни послуги включається ПДВ у розмірі 20% відповідно до Податкового кодексу України.

 1. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається виходячи із розрахунку витрат, пов’язаних з її наданням, та встановлюється Центром щороку або за потребою у національній валюті.

 

ІV. Планування та використання доходів від надання платних послуг

Планування витрат Центру за рахунок доходів, одержаних від надання платних послуг, здійснюється окремо за кожним видом послуг відповідно до Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» зі змінами і доповненнями, наказу Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» (із змінами і доповненнями), наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» та Статуту Центру.

V. Здійснення обліку та контролю

Отримання, розподіл, контроль за виконанням коштів та відображення доходів від надання платних послуг здійснюються відповідно до законодавства.

 Керівник Центру забезпечує правильність застосування цін, розмірів плати за надання послуг згідно з чинним законодавством.

 Контроль за наданням послуг на платній основі, цільовим використанням коштів здійснюють у межах своєї компетенції Міністерство охорони здоров’я України та органи, на які згідно з чинним законодавством покладено такі функції.

Облік коштів, отриманих за надані платні послуги, здійснюється в розрізі видів наданих послуг, виконаних робіт відповідно до законодавства.

Звітність про надходження і використання коштів, отриманих за надання платних послуг, Центр складає та подає відповідно з чинним законодавством.

 

Завантажити Перелік послуг

Завантажити Прейскурант

Завантажити Порядок надання платних послуг  Державною установою «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»