ПОЛОЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації, керівника

обласної військово-цивільної

адміністрації

________________№_________

 

ПОЛОЖЕННЯ про ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

(нова редакція)

 

 1. ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (скорочена назва – ДОЗ ДОДА) (далі – Департамент) утворюється головою облдержадміністрації, входить до її складу і в межах Донецької області забезпечує виконання покладених на нього завдань.
 2. ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ перейменовано з головного управління охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ – 02012556) згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 21 грудня 2012 року № 930 «Про структуру обласної державної адміністрації».
 3. Департамент підпорядкований голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству охорони здоров’я України.
 4.  Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ України), інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.
 5.  Основними завданнями Департаменту є: забезпечення на території області реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я;
 • управління закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, організація їх кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення;
 •  прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я області для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;
 • здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій;
 • організація роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;
 • забезпечення виконання актів законодавства у сфері охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів та технологій.
 1.  Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) в межах своїх повноважень організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного  розвитку галузі охорони здоров’я  у межах області та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області;

7) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації наданих  повноважень;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови  облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

15) забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

20) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади в галузі охорони здоров’я;

21) здійснює повноваження, делеговані обласною радою;

22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

23) організовує роботу з ведення діловодства та укомплектування, зберігання, обліку і використання архівних документів;

24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

26) забезпечує захист персональних даних;

27) здійснює організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами охорони здоров’я районних державних адміністрацій, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики в сфері охорони здоров’я на території області та забезпечує контроль за їх діяльністю;

28) здійснює організаційно-методичне керівництво аптечними закладами, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у фармацевтичному секторі сфери охорони здоров’я на території області та забезпечує контроль за їх діяльністю в межах діючого законодавства та наданих повноважень;

29) у межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

30)  вивчає стан здоров’я населення, забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я та вживає інших заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

31) у встановленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів надає МОЗ України необхідну інформацію, документи та матеріали;

32) готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров’я відповідно до поставлених завдань та після узгодження з МОЗ України подає їх на розгляд облдержадміністрації;

33) організовує роботу з охорони здоров’я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків для санаторно-курортного лікування, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від їх форм власності та підпорядкування, виробництва і якості продуктів дитячого харчування у закладах охорони здоров’я;

34) організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження;

35) визначає потребу у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;

36) здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на території області;

37) бере участь в агітації та пропаганді донорства крові та її компонентів;

38) здійснює моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування;

39) здійснює фінансування закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;

40) здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я всіх форм власності та фізичними особами -підприємцями, які зареєстровані у встановленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики на  території області;

41) проводить у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку акредитацію закладів охорони здоров’я;

42) сприяє розвитку медичної науки і техніки, створює належні умови для впровадження у практику наукових досягнень, передового досвіду у сфері охорони здоров’я;

43) забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров’я області;

44)  забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;

45) вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку області;

46) разом з відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, установлення меж округів і зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;

47) сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян;

48)  проводить моніторинг, аналіз громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення області, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

49) вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров’я на території області;

50) організовує правове виховання працівників сфери охорони здоров’я, ознайомлює із законодавством про охорону здоров’я;

51) здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне управління та контроль за діяльністю вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, що належать до сфери його управління;

52) прогнозує потребу закладів охорони здоров’я області у фахівцях різних спеціальностей для сфери охорони здоров’я, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров’я;

53) забезпечує надання першого робочого місця випускникам вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчалися за державним замовленням;

54) організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

55) забезпечує у визначений законом строк розгляд звернень громадян та їх об’єднань, вживає заходів до усунення причин, що породжують скарги громадян про порушення їх прав і законних інтересів, здійснює контроль за цією роботою у закладах охорони здоров’я;

56)  проводить роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються до регіонів їх колишнього проживання;

57) сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

58) бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення та забезпечує проведення відповідних профілактичних і лікувальних заходів;

59) разом з підрозділами облдержадміністрації здійснює спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів на території області, бере участь у проведенні запобіжних та профілактичних заходів для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, його захисту, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу на їх здоров’я;

60) сприяє вирішенню питань щодо фінансового забезпечення лікувальних заходів і робіт, пов’язаних з профілактикою захворюваності, спричинюваної вживанням тютюнових виробів і впливом на їх здоров’я тютюнового диму;

61) інформує населення регіону через місцеві засоби масової інформаціїх про шкоду, якої завдає здоров’ю людини вживання тютюнових виробів, і про проведення запобіжних та профілактичних заходів;

62) сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я;

63) розглядає питання та вносить відповідні подання до Міністра охорони здоров’я України щодо відзначення працівників закладів охорони здоров’я області відомчими заохочувальними відзнаками МОЗ України, запроваджує інші форми заохочення їх праці;

64) здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров’я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування;

65) виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на  облдержадміністрацію завдань у сфері охорони здоров’я;

66) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

 1.  Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у галузі охорони здоров’я;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) надавати згідно із законодавством обов’язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень незалежно від форми власності і громадянам з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законодавством;

7) сприяти наданню на договірних засадах медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій.

 

 1. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

 1.  Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу, за погодженням з МОЗ України.

 

 1.  Директор департаменту:

 

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про Департамент;

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України;

12) подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту;

14) здійснює призначення на посаду та звільнення з посади                    у порядку, передбаченому законодавством про державну службу,    державних службовців Департаменту, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

15) здійснює прийняття на роботу та звільнення у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту,        які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

18) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

 1. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, утворюється колегія у складі Директора Департаменту (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників Департаменту.

 

Членом колегії Департаменту за посадою є також головний санітарний лікар  області.

Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням Директора Департаменту.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Директора Департаменту.

 

 1. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо розвитку галузі та інших питань в Департаменті можуть утворюватись наукові ради,  комісії.

 

 1. Накази Директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації.

 

 1.  Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням Директора Департаменту у встановленому законодавством порядку.

 

 1. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету України. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

 1. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова облдержадміністрації за пропозицією Директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (із змінами).

 

 1. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Перший заступник

голови облдержадміністрації                                                       Є.С. Вілінський

 

Положення про ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ підготовлено департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації

 

Директор департаменту охорони

здоров’я облдержадміністрації                                                    Ю.Г. Узун